INENTINGS - JA OF NEE?

I

’n Kwessie waaroor ek die laaste paar weke daagliks navraag ontvang, is die vraag of die veelbesproke anti-Covid inentings reg of verkeerd is? Daar is sterk opinies daaroor en behalwe dat dit verwardheid en angs by baie veroorsaak, bring dit ook verdeeldheid tussen gelowiges.

Ek bied hierdie artikel aan as ’n persoonlike meningstuk en ek wil my nie voordoen as ’n gesaghebbende oor die onderwerp nie. Ek reken trouens dis een van die gevaarlike tendense in die hele debat dat mense wat nie kenners op die relevante wetenskaplike terreine is nie en soms ook nie ’n behoorlike teologiese fondasie het nie, onversetlik hulle oortuiging as die enigste moontlike en korrekte waarheid gee.

Dit is natuurlik nie net Christene wat sterk standpunte hieroor het nie. Die laaste dekade of wat het daar ’n sterk anti-inentingsentiment onder ’n deel van die algemene publiek ontstaan. Daar is verskillende redes voor. Een is die mening dat die inentings ander potensiële liggaamlike en psigiese probleme by kinders kan veroorsaak. Ander meen dat daar ’n sameswering tussen dokters en farmaseutiese maatskappye is en dat dit bloot deur geldsug gedryf word. Nog ander sien inentings as ’n geheime sameswering deur sekere duister magte wat ’n sinistere agenda vir die mensdom het. Veral die Illuminati kom dan tersprake.

Feit is dat vroegtydige inentings teen verskillende gevreesde siektes oor die jare miljoene lewens gered het en sekere siektes prakties feitlik uitgewis het. Minstens 14 siektes tel hieronder, o.a. waterpokkies, polio, masels en pampoentjies.

Ongelukkig is die realiteit nou dat mense in kommerwekkende getalle aan die Covid 19 virus sterf - baie daarvan gelowiges, vriende en familie.

Hierdie anti-inentings sentiment kry ’n verdere dimensie vir Christene deurdat daar deur sommige verkondig word dat dit die merk van die dier is (666) en dat diegene wat die inenting ontvang, hel toe sal gaan. Daar word ongelukkig uitsprake gemaak wat nie altyd op wetenskaplike feite en ook nie op goeie en verantwoordelike Bybelse eksegese berus nie.

Die werk wat die Here in ons harte en lewens gedoen het, is nie meganies en met hande gedoen nie - dis ’n besnydenis van die hart wat soos Kol. 2:11 sê, “nie met hande verrig word nie.” Persoonlik dink ek dis bietjie vergesog om te sê dat ’n fisiese, mediese handeling soos ’n inenting die werk van God in my lewe kan vernietig.

Ek wil glo dat die meeste mense wat hierdie verskillende sameswerings-teorieë propageer dit nie met kwade bedoelings doen nie, maar ’n mens kan ook opreg wees én verkeerd wees.

Opmerklik is dat diegene wat teen die inentings is, veelal van die internet gebruik maak en dan sekere “kundiges” se menings aanhaal. Onthou asseblief dat die internet alle menings en inligting bevat. Oor enige onderwerp sal jy inligting kry wat jou standpunt ondersteun - asook presies die teenoorgestelde. Elke ketter het sy letter, het ons vroeër jare gesê. Die feit is egter dat die oorgrote meerderheid hoogaangeskrewe viroloë en epidemioloë (waarvan sommige uitnemende Christenwetenskaplikes is) met integriteit en opregte bedoelings poog om ’n teenmiddel teen die Covid 19 virus te vind.

’n Verdagmaking en diskreditering van wetenskaplikes en die wetenskap in die algemeen, is nie reg nie. Daar word by sommige ’n algemene wantroue teen die wetenskap geskep.

Ons moet onthou dat God en die wetenskap nie teenoor mekaar staan nie. Trouens, die wetenskap is deel van God se algemene openbaring wat deels impliseer dat die mens as rentmeester oor die skepping moet heers. Dit sluit sekerlik in dat dit wat wetenskaplikes kan doen om hierdie lewensvernietigende pandemie te stuit, as goeie rentmeesterskap oor die skepping gesien moet word.

Die feit dat baie van hierdie wetenskaplikes nie gelowiges is nie, maak geen verskil nie. God gebruik dikwels ook mense wat buite die Koninkryk staan om daaraan te bou. Dink maar aan koning Kores, ’n heidense koning, wat deur God gebruik is om sy volk Israel weer in hulle eie land te hervestig. Vele Christene se lewens is al gered deur ’n ateïstiese mediese spesialis wat ’n delikate en gespesialiseerde operasie op hom/haar gedoen het.

Ons moet ook eerlik en konsekwent wees in ons houding teenoor die wetenskap. Waarom aanvaar ons die seën en voordele van sommige wetenskaplike ontdekkings, maar is sinies en skepties oor die nuutste verwikkeling?

Hierdie tendens is nie nuut nie - veral nie onder Christene nie. Baie van ons is nie goed onderlê in die wetenskap of die teologie nie en is dikwels goedgelowig en selfs naïef. Nuwe verwikkelinge word dikwels met groot skeptisisme bejeën. Met die uitsondering van die polio-entstof is feitlik elke ander voorkomende entstof oor die jare aanvanklik deur sommiges bevraagteken. So ook met ander nuwe ontwikkelinge. Daar was Christene wat met groot erns en opregtheid standpunt ingeneem het toe die eerste draadloos en daarna ook televisie sy opwagting gemaak het.

Indien geen Christene geïnfekteer of gedood is deur die Covid virus nie, of indien ons as Christene die vloek van hierdie pandemie, wat soveel van ons geliefdes se lewens geeis het, kon voorkom deur geloof en gebed, kon ons dalk anders argumenteer. Terwyl gelowiges egter net soveel deurloop en terwyl ons nie ’n alternatiewe antwoord het nie, waarom staan sommige die wetenskap teë wat ook deur God gebruik word ons ten goede?

Ek besef dat daar genoeg omstandighede en misteries rondom hierdie virus bestaan vir samesweringsteorieë om te floreer. Tot op hierdie stadium is dit byvoorbeeld nie seker hóé die virus in sy huidige gedaante tot stand gekom het nie? Was daar dalk menslike manipulasie tersprake? Waarom vertraag die Sjinese owerheid die WGO se ondersoek in die verband?

Selfs al sou daar iets sinister oor die ontstaan daarvan wees, moet daar sekerlik waardering wees vir diegene wat eerlik poog om hierdie vreemde en verwoestende pandemie hok te slaan?

Ek wil vra dat ons ruimte sal maak vir mekaar se sieninge. Alleen die toekoms sal uitwys wie en wat was reg en wie was verkeerd. Dalk steek daar iets in sommige van die sameswerings teorieë. Dalk ís daar ’n geheimsinnige en bose koalisie wat alles georkestreer het. Dalk nie.

My versoek is dat ons akkommoderend teenoor mekaar sal wees soos wat Paulus in Rom. 14:1-6 was toe hy die verskillende opinies in die gemeente van Rome moes addresseer. Dáár het dit oor die eet al dan nie van sekere kossoorte en die onderhouding van die dag van die Here gegaan. Sy konklusie in vs. 5 was: “Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.” M.a.w., laat elkeen vir homself besluit.

Moet dus nie deur elke mening en nuwe lering meegesleur word nie. God het ons elkeen ons eie verstand en logika gegee. Gebruik dit. Doen self bietjie objektiewe navorsing. Niemand sal gedwing word om die inenting te neem nie. Maak jou eie weldeurdagte en ingeligte besluit. Moet ook nie die rol van die Heilige Gees wat in ons woon, uitsluit nie.

Na alles het ons steeds die versekering dat niks ons uit die hand van die Here sal kan ruk nie. Dood of lewe - niks kan ons skei van die liefde van God nie!

Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.